Ε.ΔΥΜ.ΜΕ.

Αρχική » Περιοδικό » Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Advertisements

Όροι δημοσίευσης

Στο περιοδικό Ἁλιάκμονος ῥοῦς δημοσιεύονται εργασίες οι οποίες:

 • εμπίπτουν θεματικά στα επιστημονικά ενδιαφέροντα του περιοδικού, δηλ. στην ιστορία, αρχαιολογία, κοινωνική ανθρωπολογία, λαϊκό πολιτισμό, πρωτίστως της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και ευρύτερα της ΝΑ Ευρώπης και του ανατολικού μεσογειακού χώρου.
 • είναι πρωτότυπες
 • τηρούν την επιστημονική μεθοδολογία
 • δεν έχουν υποβληθεί/δημοσιευθεί σε άλλα επιστημονικά περιοδικά
 • είναι συνταγμένες σε ελληνικά ή αγγλικά. Εργασίες στα ελληνικά μπορούν να είναι γραμμένες είτε σε μονοτονικό είτε σε πολυτονικό, τα παραθέματα όμως σε παλαιότερες πηγές (χειρόγραφα, έγγραφα, έντυπα) σε πολυτονικό (και με βαρείες, γραμματοσειρά Unicode). 

Υποβολή εργασιών

 • Οι εργασίες υποβάλλονται σε μορφή doc ή docx (και pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση glavinas@hotmail.com, υπόψιν Γιάννη Γκλαβίνα. 

Μορφοποίηση κειμένου

 • Οι μελέτες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 20 σελίδες Α4 (ή 000 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των κενών), με το σύνηθες πλαίσιο κειμένου (αριστερά/δεξιά 3,17, άνω/κάτω 2,54), διάστιχο 1,5 και γραμματοσειρά 12 (οι σημειώσεις με 10 και μονό διάστιχο). Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί η Σύνταξη να παραχωρήσει περισσότερο χώρο.
 • Τα εντός κειμένου παρατιθέμενα σύντομα αποσπάσματα από εκδεδομένες πηγές τίθενται με όρθια (Regular) στοιχεία εντός τυπογραφικών (όχι ανωφερών) εισαγωγικών, ενώ τα αντίστοιχα από ανέκδοτες πηγές με πλάγια στοιχεία χωρίς εισαγωγικά.
 • Η πρώτη παράγραφος της μελέτης άρχεται με γερμανική παράγραφο (χωρίς εσοχή). Προτιμητέος ο χωρισμός της εργασίας σε κεφάλαια (με πλαγιότιτλους).
 • Οι υποσημειώσεις θα πρέπει να είναι υποσελίδιες. Ο αριθμός της σημείωσης στο κυρίως κείμενο τοποθετείται μετά το σημείο στίξης. Οι συνεχόμενοι βιβλιογραφικοί τίτλοι στις υποσημειώσεις χωρίζονται με άνω τελεία. Η ένδειξη του εκδοτικού οίκου είναι προαιρετική, και τίθεται πριν από τον χρόνο-τόπο. Ισχύει το σύστημα παραπομπών που τηρείται στις ήδη δημοσιευμένες εργασίες του περιοδικού.
 • Οι εικόνες υποβάλλονται ξεχωριστά ως jpg ή tiff (με ανάλυση 300 dpi) και αριθμημένες, ενώ οι λεζάντες αποστέλλονται σε άλλο αρχείο με την αυτή αρίθμηση. Εάν οι εικόνες προέρχονται από άλλη δημοσίευση, στη λεζάντα πρέπει να αναφέρεται η δημοσίευση αυτή ως πηγή, συμπεριλαμβανομένης και της σελίδας από την οποία έχει αντιγραφεί. Εάν οι εικόνες χρειάζονται άδειες δημοσίευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, οι συγγραφείς είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν τις άδειες αυτές και να καταθέτουν ψηφιοποιημένα αντίγραφά τους μαζί με τις εικόνες.

Tρόπος παραπομπής στις σημειώσεις

 • Tα στοιχεία του βιβλίου λαμβάνονται πάντοτε από τη σελίδα τίτλου και όχι το εξώφυλλο. Tο επίθετο συγγραφέα τίθεται σε Oνομαστική. Για γυναίκες συγγραφείς τίθεται ολόκληρο το βαφτιστικό. Όταν ο αμέσως επόμενος τίτλος είναι του ίδιου συγγραφέα δηλώνεται: του ιδίου/της ιδίας. Σε συνεχή αναγραφή τίτλων στις σημειώσεις, αυτοί χωρίζονται με άνω τελεία. Σε περίπτωση δεύτερης (κλπ.) έκδοσης τίθεται προ του χρόνου έκδοσης ο αντίστοιχος εκθέτης: 2
 • Σε μονογραφίες, μετά το όνομα του συγγραφέα., τίθενται ο τίτλος πλάγια, εκδότης [προαιρετικά, ή σε αγκύλες ο φορέας], τόπος-χρόνος, σελίδες (σ. ακόμη και για πολλές σελίδες). O τόπος σε μη ελληνικούς τίτλους τίθεται στα ελληνικά (Παρίσι, Λονδίνο), εκτός αν δεν είναι συνήθης (Cambridge), όπως και άλλα στοιχεία, όπως επιμ. (όχι ed.) κλπ.
  • Aλ. Πολίτης, Aποτυπώματα του χρόνου. Iστορικά δικίμια για μια μη θεωρητική θεωρία, εκδ. Πόλις, Aθήνα 2006, σ. 35-45
  • Aπ. E. Bακαλόπουλος, Iστορία του Nέου Eλληνισμού, τ. 4: Tουρκοκρατία 1669-1812. H οικονομική άνοδος και ο φωτισμός του Γένους, Θεσσαλονίκη 1973
  • Eυγενίου Γιαννούλη του Aιτωλού επιστολές, κριτική έκδοση, επιμέλεια: I. E. Στεφανής – Nίκη Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, [EEΦΣΠΘ, περίοδος B΄ – Tεύχος Tμήμ. Φιλολογίας, Παράρτ. 1], Θεσσαλονίκη 1992
  • Anna Matthaiou, Aspects de l’alimentation en Grèce sous la domination ottomane. Des réglementations au discours normatif, [Studien zur Geschichte Südosteuropas, 14], εκδ. Peter Lang, Φραγκφούρτη 1997
 • Σε περιοδικά ο τίτλος όρθια εντός εισαγωγικών, το περιοδικό πλάγια, ακολουθεί τόμος με αραβική αρίθμηση πάντοτε, σε παρένθεση ο χρόνος, ακολουθούν οι σελίδες χωρίς ένδειξη σ. ή σελ. [κατά περίπτωση ο ιστότοπος]
 • Σε περιπτώσεις άρθρων ενός αφιερωματικού τόμου ή Πρακτικών συνεδρίου: όνομα, εντός εισαγωγικών ο τίτλος, ονομασία τόμου με πλάγια, εκδότης, τόπος-χρόνος, σελίδες [κατά περίπτωση ο ιστότοπος].
  • Ευαγγελία Ν. Αμοιρίδου, «Η συμμετοχή των Δυτικομακεδόνων στην εκδοτική δραστηριότητα κατά τους χρόνους της οθωμανικής κυριαρχίας», Η Δυτική Μακεδονία στους Νεότερους Χρό-νους, Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Ιστορίας Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενά 2-5 Οκτ. 2014, επιμ. Χαρ. Καρανάσιος, Κ. Ντίνας, Δ. Μυλωνάς, [Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών, Επιστημονικές εκδόσεις 1], Γρεβενά 2016 [https://edymme.wordpress.com/]
 • Σε συλλογικούς τόμους: όνομα, εντός εισαγωγικών ο τίτλος, ακολουθεί: στο, όνομα επιμελητή-εκδότη (επιμ.), τίτλος τόμου με πλάγια, εκδότης, τόπος-χρόνος, σελίδες.
  • Hunger, «Handschriftliche Überlieferung in Mittelalter und früher Neuzeit, Paläographie», στο H.-G. Nesselrath (επιμ.), Einleitung in die griechische Philologie, εκδ. Teubner, Στουτγάρ-δη/Λιψία 1997, σ. 17-44
 • Xρησιμοποιούνται στις σημειώσεις οι συνήθεις συντομογραφίες: ό.π., Στο ίδιο, κ.ε., βλ. πβ., κλπ. Aντί του ό.π. προτιμητέα η αναγραφή των τίτλων (μονογραφιών, περιοδικών), την πρώτη φορά πάντοτε πλήρεις, ενώ στη συνέχεια με συντόμευση τίτλου.

Αξιολόγηση εργασιών

Εκάστη εργασία αποστέλλεται σε δύο Επιστημονικούς Συνεργάτες (Κριτές) του περιοδικού, καθ’ ύλην αρμοδιότερους. Τα ονόματα των Κριτών δεν κοινοποιούνται. Οι παρατηρήσεις των Κριτών γνωστοποιούνται στον συγγραφέα, στην ευχέρεια του οποίου έγκειται η τροποποίηση του άρθρου. Η τελική απόφαση δημοσίευσης του άρθρου ανήκει στη Σύνταξη του περιοδικού, ενώ η ευθύνη για το περιεχόμενο του άρθρου ανήκει στον συγγραφέα. Οι ιδεολογικές απόψεις εκάστης εργασίας αποτελούν προσωπική άποψη του συγγραφέα. Ευπρόσδεκτες όλες οι ιδεολογικές τοποθετήσεις και τάσεις, αρκεί να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες. Η έγκριση μιας εργασίας από τη Συντακτική Επιτροπή και η δημοσίευσή της δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση την αποδοχή εκ μέρους της των απόψεων του συγγραφέα.

Δικαιώματα εργασιών

Τα δικαιώματα δημοσίευσης και διάθεσης ολόκληρου του τόμου ανήκουν στην Ε.ΔΥΜ.ΜΕ. Η αποστολή άρθρου προς δημοσίευση (ηλεκτρονική ανάρτηση και στη συνέχεια έντυπη έκδοση) θεωρείται ως συμφωνία του συγγραφέα για ελεύθερη χρήση του άρθρου διαδικτυακά από την Ε.ΔΥΜ.ΜΕ., αλλά και ως παραίτησή του από κάθε αποζημίωση στην περίπτωση έντυπης έκδοσης. Οι συγγραφείς των άρθρων που δημοσιεύονται στο Ἁλιάκμονος ῥοῦς διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των άρθρων τους, παρέχοντας στο περιοδικό το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης. Στη συνέχεια, έκαστος συγγραφέας έχει το δικαίωμα αναπαραγωγής, διάθεσης και αναδημοσίευσης του άρθρου του κατά το δοκούν.

Άρθρα που δημοσιεύονται στο Ἁλιάκμονος ῥοῦς μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, χωρίς δικαίωμα τροποποίησης, με αναφορά στον συγγραφέα και στην πρώτη δημοσίευση. Η Ε.ΔΥΜ.ΜΕ. διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει, να αναπαράγει, να παρουσιάζει στο κοινό, να διανέμει και να χρησιμοποιεί άρθρα που δημοσιεύονται στο Ἁλιάκμονος ῥοῦς σε οποιοδήποτε μέσο και μορφή είτε μεμονωμένα είτε ως μέρη συλλογικών έργων, σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: