Ε.ΔΥΜ.ΜΕ.

Μέλη

1. Η Εταιρεία αποτελείται από τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη. Δικαίωμα ψήφου διαθέτουν αποκλειστικά και μόνον τα τακτικά μέλη. Η χρήση του όρου μέλος στο παρόν Καταστατικό αφορά αποκλειστικά και μόνον τα τακτικά μέλη, ενώ σε περιπτώσεις αναφοράς στο παρόν σε άλλου είδους μέλος, προσάπτεται απαραιτήτως η διευκρίνιση αντεπιστέλλον ή επίτιμο.
2. Εγγραφή νέου μέλους στην Εταιρεία πραγματοποιείται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, συνοδευόμενη από σύσταση/υπόδειξη δύο μελών της Εταιρείας. Τα υποψήφια μέλη απαιτείται να πληρούν σωρευτικά και τους τρεις κατωτέρω όρους: α. καταγωγή από τη Δυτική Μακεδονία ή μόνιμη/πολυετή διαμονή στην ως άνω περιοχή,
β. κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος ελληνικών πανεπιστημίων ή ομοταγών προς τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια σε επιστημονικό τομέα ανταποκρινόμενο στο πλαίσιο της Εταιρείας, και το οποίο θα κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στο Δ.Σ. της Εταιρείας για την εγγραφή του,
γ. απόδειξη επιστημονικής δημοσίευσης κατά προτίμηση σχετικής με την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Δυτικής Μακεδονίας.
Στην απόφαση συνεκτιμάται συνολικά και η προσωπικότητα και δράση του υποψηφίου. Η εγγραφή μέλους αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση (εφεξής: Γ.Σ.) των μελών της Εταιρείας με έγκριση του ημίσεος συν ένα των μελών.
3. Αντεπιστέλλοντα μέλη, ανεξαρτήτως υπηκοότητας/γένους, γίνονται δεκτά στην Εταιρεία, χωρίς δικαίωμα ψήφου, βάσει των κάτωθι προσόντων και διαδικασίας:
α. Συμφωνία και προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.
β. Επιστημονική κατάρτιση και ενασχόληση στο πλαίσιο που αντιστοιχεί στους σκοπούς της Εταιρείας.
γ. Η διαδικασία εγγραφής ορίζεται η αυτή με τα τακτικά μέλη (άρθρο 6.2).
4. Επίτιμα μέλη, ανεξαρτήτως υπηκοότητας/γένους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανακηρύσσονται από την Εταιρεία, βάσει των κάτωθι προσόντων και διαδικασίας:
α. Αποδεδειγμένη υλική, επιστημονική, ηθική, κοινωνική υποστήριξη και προβολή της Εταιρείας.
β. Εξέχουσες προσωπικότητες, οι οποίες βάσει βίου και έργου δύνανται να συντελέσουν στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.
γ. Η διαδικασία εγγραφής ορίζεται η αυτή με τα τακτικά μέλη (άρθρο 6.2).
5. Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν ετήσια εισφορά, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. Τα αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται να καταβάλουν εισφορά.

Advertisements