Ε.ΔΥΜ.ΜΕ.

Αρχική » Η Εταιρεία » Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Advertisements

1. Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Συμβούλιο, που εκλέγεται με μυστικήψηφοφορία από τη τη Γ.Σ. των μελών και η θητεία του είναι τριετής. Αποτελείται από έναν Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, έναν Γραμματέα, έναν Ταμία, έναν υπεύθυνο της ιστοσελίδας της Εταιρείας και δύο συμβούλους. Όλα τα μέλη της Εταιρείας μπορούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. μετά από τουλάχιστον διετή ενεργό συμμετοχή στις δραστηριότητες της Εταιρείας και εφόσον εκπληρούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτήν. Το ανωτέρω δεν ισχύει για την εκλογή του πρώτου Δ.Σ.

2. Το Δ.Σ. συγκαλείται τακτικώς τέσσερεις φορές τον χρόνο και εκτάκτως, όταν συμφωνούν προς αυτό τουλάχιστον τέσσερα μέλη του. Η σύγκληση του Δ.Σ. μπορεί ναέχει και τον χαρακτήρα της τηλεδιάσκεψης. Απαρτία του Δ.Σ. υπάρχει, όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε μέλη. Η σύγκληση του Δ.Σ. μπορεί να γίνει και εκτός της έδρας της Εταιρείας, όχι όμως εκτός ορίων της Δυτικής Μακεδονίας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου.

3. Η τακτική σύγκληση του Δ.Σ. γίνεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα εγγράφως/ηλεκτρονικώς. Σε περιπτώσεις αναβολής της ορισμένης τακτικής συνεδρίασης ορίζεται από τους παρόντες νέα ημερομηνία σύγκλησης εντός επτά (7 ημερών). Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση δεύτερης αναβολής. Αν δεν καταστεί δυνατή η λειτουργία του Δ.Σ. και την τρίτη φορά, αυτό συγκαλείται με τη συμφωνία τεσσάρων μελών, τα οποία λαμβάνουν αποφάσεις ομοφώνως, ειδάλλως το Δ.Σ. διαλύεται και διενεργούνται εκλογές.

4. Σε περίπτωση παραίτησης ενός μέλους ή δύο μελών του Δ.Σ., τη θέση του/τους καταλαμβάνει ο πρώτος/δεύτερος επιλαχών στις προηγούμενες εκλογές και το Δ.Σ. συγκροτείται εκ νέου, με ισχύ έως τη λήξη της τρέχουσας τριετίας. Σε περίπτωση παραίτησης τριών και πλέον μελών, συγκαλείται αμέσως έκτακτη Γ.Σ. με πρωτοβουλία και ευθύνη των υπολοίπων μελών του Δ.Σ., η οποία εκλέγει νέο Δ.Σ., με ισχύ έως τη λήξη της τρέχουσας τριετίας. Σε περίπτωση σύσσωμης παραίτησης του Δ.Σ. συγκαλείται αμέσως έκτακτη Γ.Σ. με πρωτοβουλία και ευθύνη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία εκλέγει νέο Δ.Σ. με ισχύ για μία τριετία.

5. Το πρώτο Δ.Σ. και η Εξελεγκτική Επιτροπή θα εκλεγούν από την πρώτη Γ.Σ., την οποία θα συγκαλέσει εντός δύο μηνών μετά τη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού το προσωρινό Δ.Σ., που θα προκύψει από την Καταστατική συνέλευση των ιδρυτικών μελών της Εταιρείας. Το προσωρινό Δ.Σ. αναλαμβάνει γενικώς τη συγκρότηση και νόμιμη αναγνώριση της Εταιρείας.

6. Το Δ.Σ. οφείλει να καταχωρίζει τις αποφάσεις τής Γ.Σ στα αντίστοιχα βιβλία, τα οποία είναι νομίμως θεωρημένα προ πάσης χρήσεως αυτών. Πλην των ανωτέρω, το Δ.Σ. υποχρεούται να τηρεί τα υπό του νόμου επιβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία και βιβλία.

Advertisements