Ε.ΔΥΜ.ΜΕ.

Δίκαιο

Βασιλική Διάφα, Η περίοδος του μεταβυζαντινού δικαίου. Η Μακεδονία και η περίπτωση της Κοζάνης

Αναστασία Γ. Παληού, Βοεβόδες της Κοζάνης και απονομή δικαιοσύνης (19ο αι.)

Αναστασία Γ. Παληού, Παράλληλη δικαιοδοσία δικαστικών οργάνων στην Κοζάνη του 19ου αι.

Αναστασία Γ. Παληού, Εικονικές Δικαιοπραξίες στην Κοζάνη του 19ου αι.

Advertisements